خلبانی که با نقره پرواز هواپیما را کنترل می نماید

در این مقاله می خواهیم درمورد خلبانی که با استفاده از نقره پرواز هواپیما را کنترل می نماید صحبت کنیم نقره ممکن است از نظر شما تنها برای ساخت جواهرات مورد استفاده قرا بگیرد اما امروزه استفاده های جالبی از آن می نمایند که اگر مطالب آراد برندینگ را دنبال نمایید بهتر متوجه این موضوع می شوید.

جالب است بدانید که این خلبان از هر جسمی که از نقره ساخته شده باشد استفاده می نماید و با استفاده از سرویس نقره نگین دار جهت های پرواز خود را شناسایی می نماید انجام این کار کمی عجیب می باشد اما توسط این خلبان متفکر انجام شده است.

لازم به ذکر است برای خرید سرویس نقره نگین دار از نمونه هایی که آسیب دیده بودند و برای جنبه ی زینتی قابل استفاده نبودند بهره بردند با این عمل می توانیم به این نتیجه برسیم که سرویسهای نقره تنها جنبه ی زیبایی ندارند و برای کارهای فنی هم قابل استفاده می باشند.